Zoek
Klokken    Wandspiegels    Decoratieve woonaccessoires    Onderzetters en Placemats    Meubilair    Custom Made Producten    Opbergoplossingen    Verlichting    Kartell    Fotolijsten    Gifts & Gadgets    Badkamer    Kaarsenstandaards    Tuin    Keuken    Kussens en Tapijten    Accessoires voor de open haard     Huisbar    Nieuwe Producten    Privacy Beleid    Garantie & Retouren    Algemene voorwaarden   
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van www.contemporaryheaven.nl  de Nederlandse webwinkel van Roco Verre Ltd.

Bedrijfsgegevens:

Roco Verre Ltd.
Contemporary Heaven Division

68 Wilbury Way
Hitchin
Herts
SG4 0TP

UK
Tel:44 (0)1462 451199 
Fax:44 (0)1462 451800

Roco Verre Ltd Registered in England Number 3739316.  Registered Office: 68 Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 0TP

 

De Nederlandse website en klantenservice worden verzorgd door:

Webtrade Facilities Coöperatie U.A.
Meidoornplein 30  8013 TS  Zwolle
kvk: 51442698
BTW: NL.8500.18.080.B01
Telefoon: 0610292843 
E-mail: info@ContemporaryHeaven.nl.nl

Versie geldig vanaf 30 mei 2014.

1.  Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 

www.contemporaryheaven.nlhierna te noemen ContemporaryHeaven.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van  ContemporaryHeaven.nl  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ContemporaryHeaven.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ContemporaryHeaven.nl erkend.

1.4 ContemporaryHeaven.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ContemporaryHeaven.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen maximaal 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ContemporaryHeaven.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ContemporaryHeaven.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de acceptatie dan wel weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 De verzendkosten worden berekend en getoond zodra zaken in de winkelwagen worden geplaatst

4. Zichttermijn / herroepingsrecht:

Niet van toepassing op producten die  volgens specificaties van de afnemer worden aangepast

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop van een, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht op een zichttermijn  van 14 werkdagen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk, telefonisch of per mail melding te maken bij ContemporaryHeaven.nl. U ontvangt vervolgens instructies hoe de retourzending geregeld dient te worden. 

De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (binnen 14 dagen na verstrijken zichttermijn) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele of daaraan gelijkwaardige beschermende verpakkingen (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ContemporaryHeaven.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst en inspectie van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

4.2 Indien zaken niet in nieuwstaat worden geretourneerd, gebruikssporen vertonen, kapot zijn of beschadigd zijn door toedoen van de afnemer, is ContemporaryHeaven.nl gerechtigd de waardevermindering in mindering te brengen op het te vergoeden bedrag.

4.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de standaard handelsproducten, zie volgende lid.

4.4 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd c.q. aangepast. Dit is

bijvoorbeeld het geval bij klokken, tijdzoneklokken en tijdzoneplaten waar wij de door u gewenste tekst en/of afbeeldingen op aanbrengen.

4.5 ContemporaryHeaven.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelinformatie.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ContemporaryHeaven.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ContemporaryHeaven.nl. ContemporaryHeaven.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacybeleid en gebruik van cookies

Vastgelegde persoonlijke gegevens zijn in te zien onder “mijn account” en aan te passen door afnemer.

5.2 ContemporaryHeaven.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 ContemporaryHeaven.nl maakt gebruik van een mailinglijst, om deze te ontvangen dient u zich daarvoor apart aan te melden. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ContemporaryHeaven.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk telefonisch of per mail te melden aan ContemporaryHeaven.nl. Terugzending van de zaken is vrijwel nooit nodig en kan daarom alleen na goedkeuring door ContemporaryHeaven.nl, de verzending dient te geschieden in de originele verpakking(en) of verpakking met gelijkwaardige beschermende eigenschappen(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door ContemporaryHeaven.nl gegrond worden bevonden, zal ContemporaryHeaven.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de reparatie en/of schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ContemporaryHeaven.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van ContemporaryHeaven.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 ContemporaryHeaven.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ContemporaryHeaven.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ContemporaryHeaven.nl en/of gebruiksaanwijzingen zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van (sinds de aankoop gewijzigde) voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ContemporaryHeaven.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ContemporaryHeaven.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en per mail zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van ContemporaryHeaven.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 ContemporaryHeaven.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze per mail zijn bevestigd

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ContemporaryHeaven.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ContemporaryHeaven.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 ContemporaryHeaven.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ContemporaryHeaven.nl gelden onder voorbehoud van fouten en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. (Als een product niet aan de verwachtingen voldoet kan afnemer een beroep doen op artikel 4)

10. Overmacht

10.1 ContemporaryHeaven.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ContemporaryHeaven.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 ContemporaryHeaven.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ContemporaryHeaven.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien ContemporaryHeaven.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 ContemporaryHeaven.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen of raadpleeg onze afdeling klantenservice.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ContemporaryHeaven.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ContemporaryHeaven.nl zolang de afnemer de vorderingen van ContemporaryHeaven.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ContemporaryHeaven.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door ContemporaryHeaven.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ContemporaryHeaven.nl of een door ContemporaryHeaven.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ContemporaryHeaven.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ContemporaryHeaven.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ContemporaryHeaven.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ContemporaryHeaven.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij ContemporaryHeaven.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  Reacties van klanten
© Roco Verre 2010 Deze app is ontwikkeld door Android App Developer
|